Salgsbetingelser-AllCreative Salgsbetingelser - AllCreative
south

Salgs- og leveringsbetingelser

Aftalegrundlag

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren (i det efterfølgende benævnt kunden) og leverandøren (i det efterfølgende benævnt All Creative A/S) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale herom parterne imellem.

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud afgivet skriftligt af All Creative A/S er kun bindende for All Creative A/S i 30 dage regnet fra tilbuddets dato.

1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af All Creative A/S, enten som en mundtlig ordre, skriftlig ordre eller pr. mail. Hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.3 I de tilfælde hvor All Creative A/S fremsender skriftlig ordrebekræftelse, er denne gældende. Kunden har pligt til straks og uden ophold, at gøre indsigelse såfremt der er uoverensstemmelse mellem det bestilte og det bekræftede. Gøres der ikke indsigelse er den fremsendte ordre bekræftelse bindende for såvel kunden som All Creative A/S.

1.4 Tilbuddet er betinget af og afgivet under forbehold for:

• at de i tilbudsfasen ønskede materialer fortsat er tilgængelige og at de i tilbudsfasen forventede produktionsprocesser fortsat er til rådighed hos All Creative A/S.

• at kunden ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.

• at det af kunden evt. fremsendte materiale svarer til det, som i tilbuddet er blevet forudsat af All Creative A/S.

• at materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

1.5 Hvis kunden på trods af den indgåede aftale vælger at annullere en allerede igangsat ordre, er kunden pligtig at betale for den allerede medgået tid samt de materialer som er hjembestilt og evt. delvist eller helt forarbejdet, inkl. DTP- og filmarbejde.

1.6 Nogle varegrupper tillægges udover den i tilbuddet oplyste nettopris et lovpligtigt miljøtillæg, som All Creative A/S er pligtig at opkræve på disse særlige varegrupper.

1.7 All Creative A/S forbeholder sig retten til, med mindre andet skriftligt er aftalt, at anvende ethvert fremstillet produkt i sin markedsføring.

1.8 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få det arbejde betalt.

2. Pris

2.1 Alle tilbudte priser er ekskl. repro, film, forme, emballage samt moms og levering.

2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkost ninger, er All Creative A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterbare stigninger.

2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterbare fald.

2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. All Creative A/S forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at gennemføre en prisændring svarende til den dokumenterede kursændring.

2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er All Creative A/S berettiget til at kræve betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, kunden har frembragt til All Creative A/S viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

• Ekstraarbejde som følge af, at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

• Ekstraarbejde som følge af, at kunden foretager flere korrekturer end den ene korrektur, der normalt hører til godkendelse af hver opgave.

• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. POS Creative A/S opbevarer altid endeligt anvendte film og repromateriale, forme mv. i 12 måneder efter levering har fundet sted.

• Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i én kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.

3. Levering

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Kundens handling eller undladelse i forhold til indgået aftale.

• De i punkt 8.1 nævnte omstændigheder.

3.2 Ved disse forsinkelser har All Creative A/S ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af All Creative A/S leveringsforpligtelser fordyres, er All Creative A/S fortsat forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af All Creative A/S beregnede merpris.

3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer All Creative A/S leveringstidspunktet.

3.5 Hvis kunden ikke giver udtrykkelig besked om, at kunden selv ønsker at afhente det bestilte eller selv forestå bestilling af transportør, er det

normalt at All Creative A/S fremsender den bestilte vare med almindelig godkendt dansk/udenlandsk transportør.

3.6 All Creative A/S leverer Ab fabrik/Ex. Works, og fremsender den bestilte vare med fragt i regning, dvs. at All Creative A/S tillægger den

fremsendte faktura omkostningen – med mindre andet er aftalt.

3.7 Selve transporten, ansvaret og risikoen overgår derfor til kunden så snart varen afhentes hos All Creative A/S. All Creative A/S er naturligvis behjælpelig med at oplyse de fragtbrevsnumre som godset er indleveret på.

3.8 Tjek altid varen for transportskader ved modtagelsen samt, at alle varer ifølge følgesedlen er leveret. Varer som forlader All Creative A/S er altid emballeret forsvarligt og uden skader, på såvel varen som på emballagen.

3.9 Såfremt der alligevel er opstået skader på emballagen eller godset ved varemodtagelsen, skal der straks og uden ophold gøres opmærksom på dette, til såvel vognmanden som leverede godset som til All Creative A/S. Såfremt der ikke er gjort notat på udleveringsfragtbrevet og chaufføren der leverede godset har kvitteret på fragtbrevet for sin accept heraf, bortfalder enhver reklamationsret over beskadiget eller

manglende gods.

3.10 Vedr. udpakning og ibrugtagning, se venligst afsnit 7.7.

4. Betaling

4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers betales kontant ved levering.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med den hos All Creative A/S til enhver tid gældende rente.

4.3 På All Creative A/S’ anmodning har kunden til enhver tid pligt til at stille uigenkaldelig bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes

anmodningen efter aftalens indgåelse, er All Creative A/S forpligtet til at friholde kunden for etableringsomkostninger forbundet hermed.

4.4 All Creative A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil den samlede købesum, med tillæg af evt. repro- og/eller

værktøjsomkostninger samt leveringsomkostninger, er betalt til All Creative A/S.

4.5 Det under punkt 4.4 oplyste ejendomsforbehold giver All Creative A/S ret til uden ophold og uden varsel, at afhente de producerede og

leverede varer hos kunden, eller kundens kunde hvis varen er videresolgt eller blot leveret til anden adresse, såfremt betaling ikke finder sted som aftalt.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 Ophavsretten til de af All Creative A/S udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører All Creative A/S og må ikke uden All Creative A/S’ godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad All Creative A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er All Creative A/S’ ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt, helt eller delvis faktureret til kunden.

5.3 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, stanseværktøjer m.m. til brug for

leverancer er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.4 Materialerne opbevares kun i 12 måneder fra sidste leveringsdato.

6. Forsinkelse

6.1 Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6.2 All Creative A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse af nogen art, hvis ikke forsinkelsen direkte kan henføres til All Creative A/S’ manglende

rettidige omhu for overholdelse af leveringstiden.

7. Mangler

7.1 All Creative A/S har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

7.2 Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalte

specifikationer.

7.3 All Creative A/S har ret til en over- eller underlevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor materialer eller andet er fremstillet specielt til ordren af andre end All Creative A/S, har All Creative A/S ret til en rimelig over- eller underlevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Kunden er ansvarlig for straks efter modtagelse af den leverede vare at reklamere over en mangelfuld leverance. All Creative A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid, uden at kunden er berettiget til nogen form for dekort. Reklameres der ikke straks, mister kunden adgang til at gøre manglen gældende.

7.5 All Creative A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer materiale(r) eller andet til leverancen.

7.6 All Creative A/S er uden ansvar for fejlplacering af klæbede og/eller svejste lommer samt indlagte elementer, såfremt kunden ikke skriftligt har givet All Creative A/S nøjagtig instruktion om disses placering.

7.7 Da en række plastprodukter er særligt kuldefølsomme er det yderst vigtigt, at leverancer i plast klimatiseres (opnår normal stuetemperatur) inden udpakning og anvendelse. Reklamationer vedrørende kuldeskader vil ikke blive accepteret.

7.8 Da en række klæbede produkter er særligt varmefølsomme er det yderst vigtigt, at disse opbevares i normal kontortemperatur (19-24 grader) og ikke udsættes for direkte sollys. Reklamationer vedrørende varmeskader der kan henføres til forkert opbevaring vil ikke blive accepteret.

8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har All Creative A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Konstruktionsfejl

• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af den bestilte opgave.

• Arbejdskonflikter af enhver art.

• I øvrigt enhver omstændighed som giver ansvarsfrihed, hvis årsagen til forsinkelse eller manglende udførelse All Creative A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,

beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på

drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 All Creative A/S hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4 All Creative A/S er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsalig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

All Creative A/S er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at All Creative A/S har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol og brug af de leverede produkter. All Creative A/S er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, medmindre det dokumenteres, at der fra All Creative A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed.

8.5 All Creative A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at All Creative A/S i anledning af en erhvervsting skade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for All Creative A/S’ ansvar, er kunden pligtig til at holde All Creative A/S skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.6 All Creative A/S har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder,

tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager All Creative A/S sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens

manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, skal kunden holde All Creative A/S skadesløs for et ethvert sådant ansvar.

8.7 All Creative A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er All Creative A/S’, men som er overladt All Creative A/S af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af opgaver All Creative A/S har udført. All Creative A/S er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyl des grov uagtsom adfærd udvist af All Creative A/S eller dennes medarbejdere. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.8 Særlige forhold vedr. film- og reproydelser: Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film o. lign., kan All Creative A/S ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

9. Underleverandører

9.1 All Creative A/S er helt efter egen vurdering, berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Specialemballage

10.1 Paller, pallerammer og anden emballage der kan genanvendes faktureres særskilt til kunden. Hvis disse elementer returneres i samme mængde og stand som de blev leveret til kunden, krediteres kunden det fulde beløb.

11. Købeloven

11.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.